Як розрахувати валовий дохід підприємства

Метою функціонування суб’єктів підприємництва є отримання прибутку. Однак цей параметр не визначає характеристики діяльності підприємства, оскільки формується за загальними критеріями доходів і витрат. Фінансовий результат ідентифікується валовим доходом, величина якого враховується в розрахунках сукупної виручки, на підставі якої визначається чистий прибуток. Критерій вважається важливим економічним індикатором, оскільки дозволяє аналізувати діяльність суб’єкта господарювання і виявити фактори, що впливають на неї.


Валовий дохід підприємства. Що це за показник?

Що таке валовий дохід

Валовий дохід підприємства визначає фінансовий результат суб’єкта господарювання, в якому не враховано стаття витрат, що стосуються податкових відрахувань.

Параметр ідентифікує величину перевищення доходів організації над витратами, що включають витрати на забезпечення виробництва, в тому числі на рекламу і на реалізацію продукції або послуг. Щоб компетентно визначити валовий прибуток, необхідно розділяти реалізаційні і виробничі витрати. У процесі здійснення господарської діяльності протягом звітного періоду, компанія може здійснювати витрати, які не будуть включені у витрати обігу. До них відносяться оплата штрафів, погашення заборгованості по кредитах, в яких ставка перевищує нормативне значення, а також твір списання залишкової вартості об’єктів нерухомості після їх реалізації. Такі витрати покриваються прибутком, однак не беруть участь у формування валового прибутку.

як формується


Формування валового доходу

Валовий дохід формується в кілька етапів:

 1. Виробничий процес, в процесі якого керівник господарювання витрачає кошти на його забезпечення.
 2. Ведення діяльності суб’єктом підприємництва, що не відноситься до основних робіт, яка є джерелом поповнення розрахункового рахунку компанії.
 3. Впровадження на ринок результатів праці. Захід вимагає витрат, спрямованих на рекламну, транспортну і економічну діяльність.
 4. Зростання попиту у споживача на продукцію або послугу.
 5. Оплата споживачами покупок, в результаті чого суб’єкт підприємництва отримує першу прибуток.
 6. Бухгалтерський облік, в якому фахівці зіставляють витрати на забезпечення виробництва з отриманим прибутком.

Всі грошові кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок організації, відносяться до валового доходу, їх сумарне значення формує величину параметра.

Що впливає на величину

Параметр валового прибутку знаходиться в залежності від фінансових показників:

 • величини виручки, отриманої від реалізації результатів виробничої діяльності;
 • доходів, отриманих в результаті здійснення операцій, які відповідно до облікової політики компанії, не належать до основних;
 • собівартості результатів господарювання, що включає суму витрат обігу, що враховує витрати на покупку сировини і матеріалів, на оплату електроенергії, оренди, реклами і посередницьких послуг, а також на виплату заробітної плати найманим працівникам.


Зв’язок між собівартістю, валовим доходом і прибутком

Суб’єкти підприємництва мають право доповнити перелік статей витрат, які залежать від специфічної особливості виробництва. На величину валового прибутку можуть впливати підконтрольні чинники, які прагнуть до збільшення показників:

 • обсягу продукції, що випускається або реалізується;
 • умов конкурентоспроможності;
 • якості результатів діяльності;
 • асортименту продукції або послуг;
 • експлуатації виробничих фондів;
 • продуктивності праці.


Потенційний і дійсний валовий дохід

Існують також чинники, які складно прогнозувати і контролювати, однак вони безпосередньо впливають на параметр. Сюди відносяться:

 • внесення змін до законодавчих норм;
 • реформи політичного і економічного характеру;
 • позапланова зміна контрагентів, що забезпечують транспортні та ресурсні;
 • територіальні та географічні особливості розташування суб’єкта господарювання.

Читайте також: Податок на доходи фізичних осіб – що це таке

Як розрахувати валовий дохід

Валовий дохід – це різниця між виручкою від реалізації і собівартістю результатів підприємницької діяльності. Параметр собівартості визначається витратами на сировину і матеріали, цехових витрат і оплатою праці найманих робітників. Для достовірного відображення величини, розрахункові елементи слід брати за певний часовий період. У бухгалтерії організації повинен бути розроблений і затверджений регламентований список статей витрат, що відносяться до забезпечення виробництва, і до позареалізаційних витрат. Це дозволить точно визначити величину витрат, що враховуються в собівартості продукції.

облік


види прибутку

Суб’єкт підприємництва має враховувати рівень валового доходу. Формула визначення параметра дозволяє проводити розрахунки, в яких враховуються значення, отримані касовим методом або з орієнтацією на величину суми, що надійшла на розрахунковий рахунок по перерахунку.

Використання касового методу дозволяє оцінити суму реальних коштів, які були отримані продавцем за реалізовані результати праці. Однак при наданні контрагенту розстрочки або отримання передоплати, параметр може бути оцінений не достовірно, оскільки прибуток буде враховуватися в розрахунках тільки після отримання грошей. При проведенні обчислень по нарахованій сумі, можна розрахувати об’єктивний показник, оскільки його підрахунки актуальні вже під час підписання договору або акта передачі товару або послуги кінцевому споживачу. Розрахунки проводяться без урахування авансових платежів. Вся сума взаєморозрахунків враховується одноразово в момент оформлення офіційних відносин, навіть якщо реальна оплата буде проведена пізніше.

як збільшити


Показники функціонування компанії

Зрозумівши, що таке валовий дохід в торгівлі, і який вплив він робить на рентабельність суб’єкта підприємництва, можна коригувати параметр в бік його збільшення. Оскільки показник відрізняється динамічністю, то змінити його величину можна за рахунок забезпечення компетентного обліку запасів і зниження витрат. Керівнику суб’єкта підприємництва слід звернути увагу на способи збільшення ефективності виробництва:

 • використання можливості застосування податкової пільги;
 • своєчасне і регулярне списання з балансу елементів, що відносяться до категорії безнадійної заборгованості;
 • застосування сучасного програмного забезпечення для аналізу залишків запасів, що застосовуються для забезпечення виробництва;
 • оптимізація виробничого процесу;
 • забезпечення грамотної цінової політики, що враховує загальну ситуацію на ринку, а також попит на продукцію;
 • модернізація обладнання, що сприяє збільшенню швидкості випуску продукції поліпшеної якості;
 • контроль нематеріальних активів за рахунок нормативних критеріїв.

Види валових доходів

У розрахунках капіталізації доходів застосовують такі поняття, як потенційний і дійсний валовий дохід.

Потенційний валовий дохід – це дохід, що отримується від використання нерухомості, в якому не враховуються витрати. Параметр залежить від застосовуваної до майна орендної ставки і площі нерухомості. Для його обчислення необхідно помножити величину площі нерухомості, переданої в оренду на застосовувану орендну ставку, встановлену за регламентованим нормативам з розрахунку на квадратний метр.


Як збільшити прибуток

Дійсний валовий дохід – це дохід суб’єкта підприємництва, отриманий від передачі нерухомості в оренду з урахуванням можливості отримання додаткового прибутку в результаті ринкового використання об’єкта, а також понесених втрат і витрат. Втрати можуть бути пов’язані з невикористаними площами, а також з витратами, неминучими при забезпеченні збору орендної плати.

Базовою величиною для розрахунку є потенційний валовий дохід, в якому враховується прибуток від діяльності суб’єкта, не пов’язаної з орендної сферою, а також понесені втрати і витрати.

види прибутку

Розрізняють валову і чисту підприємницьку прибуток. У валовому параметрі враховуються витрати, пов’язані із забезпеченням робочого процесу, а його чистий еквівалент враховує всі витрати виробництва.

Читайте також: Що таке KPI як показник і критерій оцінки ефективності діяльності

Якщо в процесі ведення господарювання, суб’єкт здійснює діяльність в декількох сферах, то валовий прибуток визначається по кожній з них окремо. Її застосовують при проведенні аналізу рентабельності виробництва, а також при аналітичної діяльності, метою якої є визначення прибуткового напрямки функціонування компанії. Фінансові установи, перш ніж оформити кредитні відносини з суб’єктом підприємництва, оцінюють кредитоспроможність компанії за величиною валового прибутку.

Чистий прибуток визначається валовим параметром, зменшеним на величину витрат, таких як податки на прибуток і відсотки на сплату кредиту. Нарахування дивідендів власникам компанії і її акціонерам виробляються тільки з чистого прибутку. Вона також відбивається в бухгалтерському обліку і визначає роботу бізнесу.

Прибуток і дохід

Валовий прибуток і валовий дохід визначають параметри виробничої діяльності, на підставі яких керівник суб’єкта господарювання може планувати функціонування компанії. Формула розрахунку валового доходу враховує:

 • валову виручку;
 • витрати на забезпечення виробництва результатів підприємницької діяльності, а також на їх реалізацію без урахування статті витрат на оплату праці найманих працівників;
 • величина грошових коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок компанії за проведення позареалізаційних заходів.

Валовий прибуток розраховується з урахуванням всіх видів діяльності суб’єкта господарювання. Вона є частиною валового доходу без урахування обов’язкових платежів, таких як податки, внески в різні фонди, в тому числі благодійні, орендної плати і відсотків за користування банківських кредитів. Критерій може бути використаний для формування резервного капіталу, що страхує підприємницьку діяльність.

Контроль параметра валового доходу

Величина доходу, отриманого суб’єктом підприємництва в результаті ведення господарської діяльності, залежить від наступних факторів:

 • співвідношення обсягів виробництва і продажів;
 • собівартості результатів праці;
 • вартість готової продукції;
 • рентабельності продукції.

Формування валового доходу відбувається за рахунок реалізації результатів праці та надходження на рахунок внереализационной прибутку. Величина доходу від реалізації продукції знаходиться в обернено пропорційній залежності від її залишків, які були продані несвоєчасно. Збільшення параметра призводить до зниження прибутковості суб’єкта підприємництва. Причиною події може бути забезпечення виробничої діяльності, коли обсяг результатів праці перевищує попит.

У такій ситуації можливе зростання непроданих залишків, що значно знизить рентабельність підприємницької діяльності. Завданням керівника суб’єкта господарювання є скорочення обсягу непроданих залишків за рахунок просування випущеної продукції за допомогою реклами. Альтернативним варіантом є точні економічні підрахунки, які обумовлюють відповідність обсягів результатів праці з попитом на них.

Ссылка на основную публикацию