Що показує фондоозброєність: формула розрахунку

Оцінка функціонування суб’єкта господарської діяльності здійснюється за допомогою аналізу показників, що ідентифікують фінансовий стан підприємства і рівень забезпечення ефективності управління його ресурсами керівництво складом. Економічний аналіз дозволяє визначити рівень ефективності використання основних фондів в виробничому процесі. Одним з його елементів є показник фондоозброєності.


Фондоозброєність визначає інвестиційну привабливість

Що таке фондоозброєність

Економічний індикатор дозволяє визначити рівень забезпеченості найманих працівників основними засобами, без яких неможливо здійснення виробничого процесу.

Фондоозброєність – це показник, який впливає на фондовіддачу і фондомісткість суб’єкта підприємницької діяльності. Параметр визначається в грошовому вимірі вартості предметів, що відносяться до основного фонду компанії, еквівалент якої припадає на одного найманого робітника.

Фондовіддача дозволяє ідентифікувати рівень ефективності залучення елементів основного фонду у виробничій діяльності. Одиницею виміру критерію є грошові кошти, виражені в національній валюті. Параметр визначається вартістю виробленої продукції, скоригованої на величину основних засобів.
Показник фондомісткості дозволяє визначити кількість факторів виробничого значення, необхідних для забезпечення вироблення певної кількості продукції. У деяких випадках критерій розраховується на одиницю результатів праці.


Що таке фондовіддача

Фондоозброєність праці – це розділ економічного аналізу, який можна застосовувати для ідентифікації стану справ у суб’єкта підприємницької діяльності. По одному параметру можна зробити висновки про стан господарської діяльності. Для об’єктивної оцінки, слід вивчати економічні індикатори в комплексі.

Як розрахувати фондоозброєність

У формулі для розрахунку параметра враховуються відомості про основні засоби, виражені в кількісному і грошовому вимірі, а також про чисельність найманих працівників. Фондоозброєність основних засобів і фондоозброєність праці є ідентичними показниками. У теоретичних засадах відсутні відмінності між ними, а формули для їх визначення ідентичні. Економічні критерії відповідають приватному величин вартості основного фонду і кількості найманих працівників. Всі параметри враховуються за річний проміжок. Одиниці виміру фондоозброєності дозволяють оцінити, скільки грошових коштів від вартості загальної величини елементів, що відносяться до основного виробничого фонду, припадає на одного найманого працівника.

Читайте також: Що таке консалтингові послуги

Як визначити вартість основних засобів

У формулі для визначення величини індикатора враховується усереднена вартість основних засобів, розрахована за підсумками річного часового проміжку. Вона завжди враховується в розрахунках параметрів ефективності, яка показує ступінь використання елементів основного фонду суб’єктом господарювання.

Як визначити середньооблікову чисельність


Фондомісткість іфондоозброєність

Середньооблікова чисельність працівників відображає кількість осіб, з якими оформлені трудові відносини за певний часовий період. Параметр показує усереднену величину. Він може бути розрахований за місяць, за квартал або за рік. Він визначається різницею між кількістю:

  • оформлених трудових договорів за певний період з урахуванням коригування з метою отримання середнього значення;
  • працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, на лікарняному у зв’язку з вагітністю або пологами;
  • співробітників в неоплачуваній відпустці.

Одиниці виміру

Щоб зрозуміти, в чому вимірюється фондоозброєність, слід проаналізувати розрахункову формулу параметра. Він виражається в грошових одиницях з розрахунку на одного найманого працівника. Всі інші величини контролю ефективності визначаються в еквіваленті національної валюти.

аналіз показника

Формула фондоозброєності, а також її складові елементи не зможуть допомогти правильно інтерпретувати значення критерію. Для його оцінки недостатньо проведення динамічних досліджень. Достовірні результати аналізу можна отримати, оцінивши їх в комплексі з продуктивністю праці.

Збільшення обсягу виробництва продукції і підвищення рівня продуктивності праці призводить до зростання вартості основних виробничих засобів суб’єкта підприємницької діяльності, зміцненню його матеріально-технічної бази. Це можливо за рахунок впровадження нової техніки, передових технологій, а також механізації і автоматизації виробничих процесів, що забезпечує зростання частки фондоозброєності на одного найманого працівника.


Що таке фондоемкость

Щоб отримати об’єктивну оцінку ефективності використання нової техніки і автоматизації виробництва, розраховуючи фондоозброєність, формула розрахунку по балансу якої враховує середньооблікова кількість працівників, слід враховувати найбільшу чисельність співробітників в зміні.

Оскільки фондоозброєність показує рівень ефективності виробничої діяльності, то аналіз показника дозволяє оцінити рівень конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єкта підприємницької діяльності.

Для проведення аналітичної роботи зазвичай залучаються кваліфіковані фахівці – аудитори. Їхні послуги актуальні для інвесторів, які планують оформлення інвестиції в бізнес проект і для учасників бізнесу в підготовчий до оформлення відносин період.

Читайте також: Як розрахувати амортизацію основних засобів

Збільшення показника фондоозброєності основних засобів є причиною підвищення продуктивності праці найманих працівників суб’єкта господарювання. Основні засоби бувають активні і пасивні. Динамічний аналіз змін цих параметрів дозволяє визначити рівень автоматизації виробничого процесу. Вона позитивно впливає на конкурентоспроможність і інвестиційну привабливість суб’єкта господарської діяльності.


Що таке фондоемкость

При збільшенні продуктивності суб’єктом підприємницької діяльності за рахунок реалізації його результатів праці, зазвичай збільшується показник фондоозброєності. Темпи виробничого зростання завжди вище параметра, що ідентифікує характеристики суб’єкта господарювання з точки зору його інвестиційної привабливості. Таке явище може бути пов’язане з невмотивованим спадом в сфері реалізації результатів праці, необгрунтоване зростання пасивної частини основних виробничих фондів, а також збільшення чисельності працівників, задіяних в програмному управлінні процесом.

Коли діяльність підприємства нераціональна


Формула розрахунку фондоозброєності

Про нераціональне використання ресурсів підприємства свідчить збільшення фондоозброєності з більшою швидкістю, ніж продуктивність праці. Розширення штату найманих працівників, що відносяться до категорії адміністративно-управлінського персоналу, ніколи не підтверджується зростанням основних засобів. Ідентифікація такій ситуації, як нераціональність виробничої діяльності, може бути проведена тільки в разі, якщо збільшення чисельності працівників не обгрунтовано виробничою необхідністю. Якщо рішення роботодавця обгрунтовано, то для отримання достовірних даних з такої нагоди, слід провести аналіз за попередній і наступний період, виключивши при цьому епізод, в якому були внесені зміни.

Ссылка на основную публикацию