Посадові інструкції головного бухгалтера

Навіть люди далекі від бізнесу знають з власного досвіду, розповідей знайомих, на худий кінець з «мильних опер» по телебаченню про конфлікти між фінансовими керуючими, власниками і керівниками бізнес-структур. Немає необхідності акцентувати увагу на важливості особистості головного бухгалтера в будь-якому суб’єкті підприємництва, який веде господарську діяльність. Як для будь-якого співробітника, який працює на тому, чи іншому підприємстві, його функції, особливості їх реалізації окреслює посадова інструкція.

З огляду на особливу роль головбуха на підприємстві, така посадова інструкція – це дуже докладний і юридично відповідальний документ. На державних підприємствах ці інструкції є типовими, їх стверджують відповідними наказами по міністерствах. На великих приватних фірмах, крім посадових інструкцій, їх функцію частково виконують (а, в значній мірі, дублюють) трудові договори та контракти. Що ж стосується невеликих фірм, індивідуальних підприємців, товариств з обмеженою відповідальністю, то при невеликій кількості співробітників, посадові інструкції головного бухгалтера розробляються самостійно. При цьому, розроблений документ враховує конкретні умови роботи суб’єкта підприємницької діяльності.

Структура цієї інструкції не відрізняється від такої для будь-якого іншого відповідальної особи. Вона, як мінімум, повинна містити загальні положення, права, обов’язки і вимоги до особи, яка може займати таку посаду. Розглянемо все по порядку.

Загалом розділі інструкції визначають місце та підпорядкованість головного бухгалтера в ієрархії підприємства. Обов’язково вказують, хто його призначає, звільняє, заміщає у разі відсутності. Важливо визначити порядок передачі документації при звільненні, а також її оприбуткування при вступі на посаду.

Досить рутинної частиною розділу є перелік того, що повинен знати претендент на цю посаду.

Таке перерахування, взагалі-то є формальністю а, при самостійному складанні інструкції, такі банальності краще істотно скоротити. У великих фірмах в інструкції обов’язково вказують необхідність певного досвіду роботи за фахом і рівень профільної освіти.

Обов’язки описують у другому розділі. Так як головбух є керівником, то посадові обов’язки головного бухгалтера полягають, в першу чергу, в організації роботи і керівництві своїми підлеглими. Тому майже всі пункти розділу починаються зі слів «керує», «організовує». У маленьких організаціях вся бухгалтерія часто складається з двох-трьох чоловік, тому цей розділ слід виписувати більш конкретно. Так, наприклад, в таких організаціях найчастіше відсутня відділ кадрів, тому заповнення, зберігання трудових книжок та інші кадрові питання можуть бути доручені бухгалтерії.

В окремому розділі інструкції конкретизують права, якими користується головбух. Крім природного права керівника контролювати дії своїх підлеглих, необхідно встановити коло осіб, призначення, звільнення і переведення на інші об’єкти яких є прерогативою головного бухгалтера. Важливим правом також є можливість впливати на розмір посадових окладів, виплату премій не тільки своїх підлеглих, але інших осіб у разі порушення ними правил, які регламентовані бухгалтерією.

Слід окремим розділом інструкції позначити відповідальність головного бухгалтера.

Іноді положення цього розділу, відображають при перерахуванні обов’язків працівника. З огляду на великий вплив головбуха на фінанси і прибутковість суб’єкта підприємницької діяльності, цей розділ рекомендується виписати окремо. З тексту документа повинне бути ясно, за які функціональні обов’язки головного бухгалтера він несе персональну відповідальність, а за які – солідарну з іншими особами.

Читайте також: Посадова інструкція секретаря-референта

Як ми вже відзначали раніше, на великих фірмах використовують типові інструкції, розроблені юристами вищестоящих інстанцій, тому інтерес представляють зразки посадової інструкції головного бухгалтера, адаптовані для суб’єктів малого бізнесу. Важливою особливістю суб’єктів малого бізнесу є їх здатність швидко реагувати на зміни умов господарської діяльності, тому інструкція не повинна сковувати ініціативу як головного бухгалтера, так і директора. Зразок такої інструкції для підприємства з дуже маленькою бухгалтерією (три – п’ять співробітників), що не має відділу кадрів, а також юрвідділу наведено нижче.

затверджую

Директор ТОВ «Волзькі зорі»

___________ волжанин І.А.

«__» ____________ 2017 р

Посадова інструкція головного бухгалтера

загальні положення

 1. За прийом на роботу і звільнення головного бухгалтера відповідає директор ТОВ «Волзькі зорі».
 2. Головний бухгалтер перебуває в підпорядкуванні виключно директора ТОВ «Волзькі зорі».
 3. При вступі на посаду головний бухгалтер зобов’язаний прийняти звітність і документацію у якого звільняють особи, а також обов’язково скласти про це акт.
 4. При тимчасовій відсутності головного бухгалтера (відрядження, хвороба, відпустка), його функції виконує заступник головного бухгалтера.
 5. Головний бухгалтер повинен вміти і знати:
 • бухгалтерське діловодство, проведення фінансових операцій та розрахунків, складання договорів, угод, інших зобов’язань;
 • порядок списання матеріалів, сировини, грошових ресурсів, правила проведення інвентаризації;
 • податкове та трудове законодавство;
 • ведення документації з використанням програми 1С Бухгалтерія;
 • структуру ТОВ «Волзькі зорі».

Обов’язки

 1. Головний бухгалтер організовує і керує діяльністю бухгалтерії.
 2. Разом з директором відкриває, закриває, веде банківські рахунки ТОВ «Волзькі зорі».
 3. Контролює ведення первинної бухгалтерської документації, організовує її зберігання, а також відновлення в разі втрати.
 4. Здійснює проведення фінансових розрахунків, платежів. Контролює їх правильність і дотримання порядку складання.
 5. Складає податкову та іншу звітність, своєчасно надає її в державні органи.
 6. За завданням директора здійснює ситуативний економічний аналіз поточної діяльності ТОВ «Волзькі зорі» в цілому і по окремих напрямках. Складає калькуляції собівартості по окремих видах продукції.
 7. Організовує, відповідно до затверджених планів, у встановлені ним строки інвентаризацію майна і грошових коштів підприємства.
 8. Оформляє накази, які стосуються прийому і звільнення співробітників. Організовує ведення трудових книжок.
 9. Аналізує договори, укладені від імені ТОВ «Волзькі зорі» на предмет їх відповідності законодавству Російської Федерації і інтересам підприємства.
 10. Представляє, поряд з директором, адвокатами, іншими особами інтереси ТОВ «Волзькі зорі» в судових інстанціях і арбітражах.
 11. Головний бухгалтер зобов’язаний негайно повідомляти засновникам ТОВ «Волзькі дали» про будь-яких діях директора, які можуть завдати шкоди інтересам суспільства, а також про примус до таких дій.

Читайте також: Посадова інструкція касира підприємства

права

Особа, яка обіймає посаду головного бухгалтера, має право:

 1. Самостійно розподіляти обов’язки серед своїх співробітників, встановлювати порядок, терміни, обсяг надання ними документації і звітів.
 2. Ініціювати перед директором звільнення і прийом на роботу осіб, пов’язаних зі зберіганням та обліком матеріальних цінностей.
 3. Призначати позачергову перевірку і інвентаризацію в будь-якому підрозділі ТОВ «Волзькі зорі» при виявленні серйозних відхилень від прийнятих правил і процедур.
 4. Вимагати, в необхідних випадках візування договорів, що укладаються від імені ТОВ «Волзькі зорі».
 5. Перевіряти в структурних підрозділах ТОВ «Волзькі зорі» дотримання правил зберігання та обліку матеріальних вимог. Вимагати надання відомостей за нормами витрат матеріалів, сировини, а також обґрунтувань щодо відхилення їх від регламентних показників.
 6. За результатами фінансових перевірок клопотати перед директором про преміювання / депреміювання осіб, які порушують правила ведення документації.
 7. За дорученням директора вести переговори з будь-якими контрагентами з питань укладення контрактів.
 8. Оскаржити розпорядження і накази директора перед Радою Засновників ТОВ «Волзькі зорі».

відповідальність

 1. Головний бухгалтер, поряд з директором несе адміністративну та іншу відповідальність відповідно до законодавства.
 2. При помилках, порушення термінів надання звітної документації в державні органи, спотворення бухгалтерської звітності, несе дисциплінарну, адміністративну відповідальність у формах і розмірах, які визначає директор.
 3. Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за відповідність форм документів, порядку їх підписання законодавчим нормам.
 4. При свідомому порушенні п.12 цієї Інструкції, трудовий договір з головним бухгалтером може бути розірваний достроково.

З інструкцією ознайомлений (а):

_______________ (Самохвалова В.О.)

«__» _____________ 2017 р

Ссылка на основную публикацию