Посадова інструкція головного інженера

Інженерний корпус на всіх підприємствах, які виробляють матеріальну (промислову) продукцію становить кістяк менеджменту. Саме люди з технічною освітою забезпечують стабільну роботу технологічного обладнання, безпеку ведення процесів і якість продукції, що випускається. Інженерна служба стежить за станом систем життєзабезпечення в великих будівлях, торгових центрах і містах в цілому.

Ієрархію інженерів на контрольованих об’єктах очолює головний інженер підприємства / об’єкта. У функції головного інженера входить координація дій всіх інженерних служб і забезпечення їх ефективної взаємодії. Тому головний інженер повинен вміти вирішувати конфлікти в інтересах підприємства.

З цього випливає, що посадові обов’язки головного інженера досить великі і вимагають не тільки великих спеціальних знань, а й практичного досвіду. Крім того, на виробництві досить часто виникають спірні або конфліктні ситуації.

При виборі кандидатур на цю посаду враховується весь комплекс особистих якостей людини і його знання. Тому підбір інженерного персоналу це складна і відповідальна задача.

Найчастіше, перевага віддається фахівцям, які не тільки мають великий професійний досвід роботи, але і тривалий час працювали в різних підрозділах підприємства і на різних посадах. Весь набір функцій таких працівників конкретизує посадова інструкція головного інженера. Цей документ повинен бути максимально адаптований до конкретних умов підприємства, але деякі основні положення його є загальними. Свої особливості несе інструкція в різних галузях матеріального виробництва.

Особливості посадової інструкції головного інженера на виробничому підприємстві

Ми наведемо типову посадову інструкцію, яка, в основному, використовується на підприємствах машинобудівної, харчової, хімічної, будівельної та схожих з ними галузей. Стаж практичної роботи за фахом, як правило, повинен перевищувати п’ять років (найчастіше вісім-десять років). Як завжди, така інструкція розробляється відділом кадрів, але стверджується першою особою, яка очолює організацію.

Закрите акціонерне товариство «Промавтомат»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Гендиректор ЗАТ «Промавтомат»

____________ Стерлігов І.А.

«ХХ» хххххххх20ХХ року

Посадова інструкція ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА

Головний інженер вибирається з числа осіб, що беруть участь у відкритому конкурсі, а зараховується в штат на підставі наказу гендиректора ЗАТ «Промавтомат». Він підпорядковується виключно гендиректору і діє в рамках індивідуального контракту. При відсутності головного інженера його обов’язки покладаються на його першого заступника або головного технолога.

Загальні вимоги

Від головного інженера потрібно:

 • знання основних галузевих стандартів та ДСТУ відповідно до спеціалізації ЗАТ «Промавтомат»;
 • знання правил безпечного ведення робіт і промислової санітарії;
 • знати технологічні регламенти виробництва основної номенклатури продукції підприємства:
 • знати характеристики основного технологічного та енергетичного обладнання, їх ресурс роботи і потужність;
 • знати сучасний стан виробництва продукції ЗАТ «Промавтомат» на конкуруючих підприємствах і в світі;
 • вміти складати поточні та перспективні плани виробництва і технічної модернізації;
 • знати основних постачальників сировини і комплектуючих виробів, вміти складати контракти з їх постачальниками.

Обов’язки

Головний інженер зобов’язаний:

 • керувати складанням програм інноваційного розвитку підприємства і вдосконалення технології виробництва;
 • регулярно звітувати перед правлінням про виконану роботу, технічний стан підприємства та вжиті заходи з розшивки “вузьких місць”;
 • стежити за нововведеннями в своїй області і організовувати пошукові та дослідницькі роботи;
 • здійснювати загальне керівництво діяльності патентного бюро, відділів стандартизації та технічного контролю;
 • сприяти зростанню продуктивності праці, впроваджувати системи автоматичного регулювання і роботизації виробничих процесів;
 • виступати ініціатором впровадження нових продуктів, технологій, стежити за кон’юнктурою ринку;
 • забезпечувати безперервне перенавчання виробничого та інженерного персоналу підприємства;
 • вимагати від своїх підлеглих неухильного дотримання правил безпечного ведення робіт, протипожежних заходів та промислової санітарії;
 • вживати заходів з розслідування нещасних випадків на виробництві та запобігання їх повторення;
 • забезпечувати дотримання і розвиток заходів щодо забезпечення екологічної безпеки виробництва, контролювати роботу очисних споруд і установок по очищенню повітря.

Читайте також: Посадові обов’язки офіціанта

права

Головний інженер користується правами:

 • в межах своїх повноважень видавати розпорядження, які є обов’язковими до виконання всіма підлеглими йому співробітниками підприємства;
 • негайно, без узгодження з керівництвом підприємства, зупиняти виробництво, якщо виникає загроза здоров’ю та життю працівників або небезпека масштабного забруднення навколишнього середовища;
 • за погодженням з керівництвом припиняти виробництво продукції, якщо виникає загроза суттєвого зниження її якості в разі використання некондиційного сировини або несправностей в роботі устаткування;
 • вносити пропозиції про заохочення і / або підвищення на посаді відзначилися працівників;
 • ставити перед керівництвом питання про невідповідність займаній посаді інженерних кадрів і окремих робітників;
 • вимагати всю документацію з питань, що входять в його компетенцію (дивись розділ обов’язки).

відповідальність

Головний інженер несе персональну відповідальність:

 • в повному обсязі за дотримання (порушення) правил техніки безпеки, виконання (невиконання) протипожежних заходів і забруднення водного і повітряного басейну;
 • за несвоєчасне інформування керівництва і неприйняття дій, що забезпечують усунення причин, які загрожують стабільній роботі підприємства;
 • за надання неповної чи недостовірної інформації з питань, що входять в його компетенцію.

Забезпечення діяльності, режим роботи

З метою забезпечення своєї діяльності головний інженер:

 • користується автомобілем підприємства і / або отримує компенсацію витрат при використанні особистого авто;
 • має ненормований робочий день з відповідною надбавкою (30%) до окладу.

Погоджено

Начальник юрвідділу __________________ (ХХХХХХХХХХ)

Начальник департаменту по

роботі з персоналом ___________________ (ХХХХХХХХХХ)

Особливості службових обов’язків головного інженера в будівельних організаціях

Будівництво є дуже важливою і специфічною галуззю народного господарства.

Це, в першу чергу, пов’язано з тривалим терміном експлуатації споруд і об’єктів будівництва, а також особливими вимогами до їх надійності. Ці особливості, природно, внесені до посадових інструкцій головного інженера в будівництві. Нижче ми наводимо зразок типової інструкції для будівельної організації:

Відкрите акціонерне товариство «Северенергострой»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Гендиректор ВАТ «Северенергострой»

_______________ Стрельченко С.А.

«__» _____________ 2017 року

Посадова інструкція ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА

На посаду головного інженера призначаються фахівці, які виконали конкурсні умови, які пройшли співбесіду і мають профільну вищу образованіе.От них потрібно стаж роботи в будівництві не менше шести років.

загальні положення

Від головного інженера потрібно:

 • в своїй повсякденній діяльності спиратися і неухильно соблюдатьЗакони Російської Федерації;
 • знати основні напрямки діяльності ТОВ «Северенергострой» і перспективи його розвитку;
 • вміти розробляти мережеві графіки і вміти домагатися їх виконання;
 • знати правила безпечного ведення робіт, вимоги до протипожежної техніки і промсанітарії.

Читайте також: Посадова інструкція товарознавця: що входить в обов’язки

Обов’язки

Головний інженер зобов’язаний:

 • забезпечувати безпечне виконання будівельних робіт, не допускати зриву термінів їх виконання, контролювати діяльність підрядників;
 • укладати договори із суміжниками, визначати коло постачальників, орієнтуючись на техніко-економічні показники сировини і матеріалів;
 • забезпечувати контроль за поточним станом проектної документації та вживати заходів щодо її коригування при необхідності;
 • не допускати перевищення кошторису витрат, вживати заходів до зниження собівартості будівництва;
 • вчасно і в належному вигляді складати претензійні акти;
 • забезпечувати належний вхідний контроль будматеріалів і комплектуючих виробів;
 • складати акти приймання здачі об’єктів в експлуатацію, закриває актами обсяги робіт підрядників;
 • стежити за якістю виконаних робіт, відповідності їх проектів, своєчасно усувати недоліки;
 • погоджувати в нормативному порядку технічну документацію з компетентними органами;
 • забезпечувати безпечну експлуатацію техніки і підйомно-транспортних механізмів, стежить за їх своєчасним ремонтом, випробуванням і перевіркою.

права

Головний інженер має право:

 • негайно припиняти роботи при виявленні значущих відхилень від проектної документації;
 • вимагати від співвиконавців негайного усунення виявлених прорахунків і недоліків;
 • негайно припиняти роботи при появі загрози життю і здоров’ю працівників або навколишньому середовищу;
 • вимагати від підлеглих неухильного виконання своїх наказів, виданих відповідно до своєї компетенції;
 • отримувати всю необхідну документацію для виконання своїх функцій.

відповідальність

Головний інженер несе відповідальність:

 • в повному обсязі за дотримання правил техніки безпеки, протипожежні заходи та охорону навколишнього середовища;
 • за несвоєчасне інформування керівництва і невжиття заходів, спрямованих на усунення причин, які загрожують стабільній роботі підприємства;
 • за надання неповної чи недостовірної інформації з питань, що входять в коло його відповідальності.

Забезпечення діяльності, режим роботи

З метою забезпечення своєї діяльності головний інженер:

 • користується службовим автомобілем;
 • має ненормований робочий день з відповідною надбавкою (25%) до окладу.

Обличчям, що заміщає головного інженера в його відсутність, є перший заступник.

Погоджено

Начальник юрвідділу __________________ (Травників В.В.)

Начальник департаменту по

роботі з персоналом ___________________ (Хрунічев А.Д.)

Особливості роботи в проектних організаціях

У проектних організаціях для забезпечення проектних завдань і контрактів з проектування об’єктів будівництва, призначається головний інженер проекту (ГІП).

Це відповідальна посада, на яку, в зв’язку з покладеної особливою відповідальністю, призначається особа не тільки має профільну освіту, а й термін роботи за фахом близько п’яти-семи років. При цьому потрібен досвід роботи над реальними і реалізованими проектами не менше чотирьох років.

Складність роботи ГИПа пов’язана з необхідністю постійного моніторингу ужесточающихся вимог до проектів, змін не тільки СНиПов (дотримання їх це альфа і омега для ГИПа), але і порядку затвердження документації. Тому важливою рисою кандидатів на цю посаду є комунікабельність.

ГІП супроводжує свій проект аж до здачі об’єкта в експлуатацію. Порядок здійснення авторського нагляду за виконанням робіт на стадії будівництва повинен бути відображений в інструкції ГИПа.

Ссылка на основную публикацию